Home
Up

Home
Up

Thomas Family


Boston Obray Thomas


Boston and Reta August 1964

Boston, Lynn, Joyce

Boston, Christmas 1966

At the Brigham Cemetary


Boston & Pearl at the Paradise Cemetery


Reta, Boston, Lynn

Marie Thomas (Boston's Sister)
and Boston Thomas

Annie Obray Thomas

Boston, Russ, Pearl

Clyde Thomas (top right)

Clyde Thomas, Aha Richman, ?, Nate Thomas, ?

William Nash Thomas and the Paradise, UT Ward